Мәзірді көрсету Іздестіру
БАҚ біз туралы
Ресми Интернет-ресурс

You are here

Басқарма басшысы

-A A +A

 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТІК ТІЗІМІ 

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

І. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Жамашев Куттыбек Рахматуллаевич

(тегі, аты, әкесінің аты ( болған жағдайда)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы құрылыс басқармасының басшысы, D-О-1 санаты /

Руководитель управления строительства Южно-Казахстанской области, категория D-О-1

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) 610101313692

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)


Туылған күні (күнi, айы, жылы)/

Дата рождения (число, месяц, год)

1 қаңтар 1961 жыл/

1 января 1961 года

Туылған жерi/Место рождения

Оңтүстік Қазақстан облысы Жетісай ауданы Абай ауылы/

Южно-Казахстанская область Жетысайский район село Абай

Ұлты/Национальность *

Қазақ/казах

Бiлiмi/Образование

Жоғары/высшее

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/

Год окончания и наименование учебного заведения

1984 ж., Алматы архитектура-құрылыс институты/

1984 г., Алматинский архитектурно-строительный институт

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/

Квалификация по специальности

Құрылыс инженері/инженер строитель

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/

Ученая степень, ученое звание

Техника ғылымдарының кандидаты/

кандидат технических наук

Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер |Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/

Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств

Орыс, ағылшын тілі сөздікпен/

русский, английский со словарем

Дипломатиялық дәрежесi/

Дипломатический ранг

Жоқ/нет

Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/

Воинское, специальное звание, классный чин

Жоқ/нет

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/

Государственные награды, почетные звания

«Қазақстанның құрметті құрылысшысы» төс белгісі, 2010 ж.,

 

«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медалі, 2011 ж.,

«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік медалі, 2016 ж./нагрудной знак «Қазақстан Республикасының құрметті құрылысшысы», 2010 г.,

юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне

20 жыл», 2011 г.,

юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік медалі, 2016 г.

Арнайы тексеру нәтижелерi/

Результаты специальной проверки

ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 2007 жылғы 17 шілдедегі №2/3-24230 хаты, мәліметтер жоқ/ письмо Департамента КНБ по ЮКО от 17.07.2007 года №2/3-24230, сведений нет

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/

Дата принесения присяги государственным служащим

14.08.2007 ж./ 14.08.2007 г.

Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/

Сведения о дисциплинарных взысканиях

Жоқ/нет

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/

Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)

ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 26.01.2017 ж. №443251290701 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/согласно письма КПСиСУ Генеральной прокуратуры РК от 26.01.2017 г. №833745664701 сведений нет

Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/

Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)

ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 26.01.2017 ж. №443251290701 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/согласно письма КПСиСУ Генеральной прокуратуры РК от 26.01.2017 г. №833745664701 сведений нет

Бағалау нәтижелері туралы мәлімет

(күні және бағасы)/

Сведения о результатах оценки

(дата и оценка)

20.12.2016 г., «тиімді»/

20.12.2016 ж., «эффективно»

Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/

Дата и результаты аттестации

2017 жылғы 7 ақпандағы хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттырукурстарынан өткен күні/

Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации

2015 жылы біліктілігін арттыру курстарынан өтті/в 2015 году проходил курсы повышения квалификации

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны

Место печати

 

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 
Күні/

Дата

Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi /

Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/

приема

босатылған/

увольнения

06.08.1984

12.10.1984

Красноярск өлкесі Шарипов қалалық электр және инженерлік жүйелер мекемесінің шебері, Красноярск өлкесі, Шарипов қаласы/Мастер Шариповского городского предприятия по электрическим и инженерным системам Красноярского края, Красноярский край, город Шарипов

21.10.1984

21.10.1986

Кеңес Армиясы қатарындағы қызмет/Служба в рядах Советской Армии

26.09.1986

01.01.1989

Шымкент тұрғын үй құрлысы комбинатының монтажшысы, Шымкент қаласы/Монтажник Чимкентского домостроительного комбината, город Шымкент

01.01.1989

01.01.1992

«Шымкентжилстрой» жобалау-құрылыс бірлестігінің монтажшысы, 2-дәрежелі инженері, Шымкент қаласы/ Монтажник проектно-строительного обьединения «Шымкентжилстрой», город Шымкент

06.01.1992

13.12.1993

«Южказэнерго» өндірістік бірлестігінің 1-санатты инженері, Шымкент қаласы/Инженер 1-категории производственного обьединения «Южказэнерго», город Шымкент

14.12.1993

05.04.2004

Оңтүстік Қазақстан облысы кедендік бақылау департаментінің инспекторы, бас инспекторы, бөлім бастығы, Шымкент қаласы/Инспектор, главный инспектор, начальник отдела Департамента таможенного контроля Южно-Казахстанской области, город Шымкент

06.04.2004

04.10.2005

«Қазақ-орыс текстилі альянсы» ЖШС бас директорының коммерциялық мәселелер бойынша орынбасары, директоры, Шымкент қаласы/Заместитель генерального директора, директор ТОО «Альянс Казахско-русского текстиля», город Шымкент

07.10.2005

30.03.2007

«Оңтүстік арнайы экономикалық аймағы дирекциясы» директорының орынбасары, Шымкент қаласы/Заместитель директора «Дирекции Южно-Казахстанской специальной экономической зоны», город Шымкент

17.05.2007

05.06.2008

Оңтүстік Қазақстан облысы құрылыс департаменті директорының орынбасары, Шымкент қаласы/Заместитель директора Департамента строительства Южно-Казахстанской области, город Шымкент

05.06.2008

05.02.2009

Оңтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік сәулет құрылыс бақылауы департаменті директорының орынбасары, Шымкент қаласы/ Заместитель директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области, город Шымкент

05.02.2009

02.06.2009

Оңтүстік Қазақстан облысы құрылыс басқармасының бастығы, Шымкент қаласы/Начальник Управления строительства Южно-Казахстанской области, город Шымкент

02.06.2009

22.07.2009

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімі аппараты ұйымдастыру-инспекторлық бөліміндегі облыс әкімінің бас инспекторы, Шымкент қаласы/Главный инспектор акима области в организационно-инспекторском отделе аппарата акима Южно-Казахстанской области, город Шымкент

23.07.2009

08.02.2011

Шымкент қаласының құрылыс бөлімі бастығының орынбасары, Шымкент қаласы/Заместитель начальника отдела строительства города Шымкента, город Шымкент

08.02.2011

17.05.2011

Шымкент қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бастығының орынбасары,Шымкент қаласы/Заместитель начальника отдела занятости и социальных программ города Шымкента, город Шымкент

17.05.2011

01.11.2011

Шымкент қаласы құрылыс бөлімінің бастығы, Шымкент қаласы/Начальник отдела строительства города Шымкента, город Шымкент

01.11.2011

11.03.2015

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің директоры, Шымкент қаласы/

Директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Южно-Казахстанской области,

город Шымкент

11.03.2015

16.05.2017

Оңтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының басшысы, Шымкент қаласы/ Руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области,

город Шымкент

16.05.2017

Б.к.д./по н.в.

Оңтүстік Қазақстан облысы құрылыс басқармасының басшысы, Шымкент қ./

Руководитель управления строительства Южно-Казахстанской области, г.Шымкент   

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/

Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

_________ Жәнібек Наушабайұлы Наушабай _______

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы

Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

 

 

Мөрдің орны

Место печати

 

Жарияланған: 08.04.2016 - 12:46:38
Жаңартылған: 15.05.2018 - 16:56:07
© 2018

Ресми Интернет-ресурс

Түркістан облысының әкімдігі