Show menu Search
Mass Media
Official internet-resorce

You are here

Information on religious associations of South-Kazakhstan region

-A A +A

Information on religious associations of South-Kazakhstan region

Name of the religious association

Address, telephone

Full name of director

Confession name

Shymkent city

1.        

 «Local orthodoxy religious association «Archistratic of Michael of Shymkent city of Shymkent archdiocese»

Shymkent city, Busygina str., 67

53-16-67

Lebedev Andrey Vyacheslavovich

orthodoxy

2.        

«Local orthodoxy religious association «Parish of St.Nicole cathedral cathedral church of Shymkent city of Shymkent archdiocese»

Shymkent city, Turkestan str., 136

87016549925

Kozoryev Yuriy Pheophanovich

orthodoxy

3.        

Local orthodoxy religious association «Kazan icon of the Mother of God of Shymkent city of Shymkent archdiocese»

Shymkent city, Moscow str., 7

54-20-53

Solovyev Oleg Michailovich

orthodoxy

4.        

 «Local orthodoxy religious association «Great Martyr Dimitriy Solunskoy»

Shymkent city, Galicyna str.,16-а

54-34-99

Munusov Nikolai Vladimirovich

orthodoxy

5.        

Local orthodoxy religious association «Iberian Mother of God of Shymkent city of Shymkent archdiocese»

Shymkent city,

«Kainar-bulak»,  Metallistov str. , 25

87013114307

Konovalov Grigoriy Aleksandrovich

orthodoxy 

 

6.        

 «Local religious association «Jewish Community of Shymkent city»

Shymkent city, Zhylkyshiyev str., 46

87252 43-26-40

Murdukhayev Zelik Michailovich

judaism

 7.

Religious association «Roman Catholic parish of St.Teresa baby Jesus»

Shymkent city, Mamytov str., №43

87715692599

Kristian Ariel Tonkonovich

catholicism

  8.

 «Local religious association «Pentecostals» Full Gospel Church

Shymkent city, Vodopyanova str., 27/1

54-91-51

54-23-69

 56-16-60

Kulmakhanov Ussen Umarkhanovich

Pentecostals

9.

Local religious association «Christian  Gospel Pentecostals Church «the Author of Life» in Shymkent city of South-Kazakhstan region

Shymkent city, Khlopzavodskaya str., 3-1

87029131329

Ibrayev Rulat Kairatovich

Pentecostals

10.

Local religious association «Shymkent Gospel Christian Church «Sun Bok Ym»

Shymkent city,

Ryskulov str., unnumb.

52-66-01

52-81-80/fax/

95-33-12, 52-66-01

Akhmetov Batyrkhan Akhmetovich

Pentecostals

11.

«Local religious association «Saint GospelChristian Church «Golgopha» of Shymkent»

Shymkent city,

Kapal batyr str., 12

53-54-97

53-24-95

57-16-52

An Zinaida Vasilyevna

Pentecostals

12.

Local religious association «Gospel Christian Church «New Life» of Shymkent city»

Shymkent city, Khlopkovaya str., 133

87015486347

87016408126

Rauilov Zhetis Assetovich

 

Pentecostals

13.

Local religious association « Gospel Christian Church «Agapae» Shymkent city

Shymkent city, Tashkent str., 212а

87775855606

Shatalov Andrey Alekseyevich

Pentecostals

14.

Local religious association «Christian Community of Jehovah’s Witnesses of South-Kazakhstan region, Shymkent»

Shymkent city, Constitution str., 11

87014714234

Titov Anatoliy Vladimirovich

Jehovah’s Witnesses

 

15.

Local religious association «Christian Community of Jehovah’s Witnesses of South-Kazakhstan region»

Shymkent city, Torekulov str., 97

54-02-44

57-39-36

Shibelgut Robert Robertovich

Jehovah’s WItnesses

16.

Local religious association «Christian Community of Jehovah’s Witnesses of South-Kazakhstan region, Shymkent, Kainar-bulak»

Shymkent city, «Kainar bulak», Semirenko str., 26

28-21-91

Zaitsev Aleksey Svyatoslavovich

 

Jehovah’s WItnesses

17.

Local religious association «Gospel Christians and Baptists Church of Shymkent city»

 

Shymkent city, Z.Aimauytov, 35

57-11-98

57-67-23

57-12-36

Gorbatyi Albert Pheliksovich

christian-baptists

18.

Local religious association «Gospel Christians and Baptists Church «Senim»

 

Shymkent city, Turkestan str., 234

87012889704

21-10-73

57-25-30

Yerzhanov Mustafa Myrzasherimovich

christian-baptists

19.

Local religious association «Christians and Baptists Church «Salem»

Shymkent city,

May 1 str., unnumb.

54-63-75

56-10-99

54-63-75

Telesh Vladimir Nikolayevich

christian-baptists

20.

Local religious association «Gospel Christians and Baptists Central Church of Shymkent city»

Shymkent city, Aimauytov str., 35

57-11-98

57-67-23

8-72538-52-873

Stasiuk Vyacheslav Aleksandrovich

christian-baptists

21.

«Local religious association «Gospel Christians and Baptists Church «Emmanuel»

Shymkent city,

Turkestan str., 38

57-18-17

Nam Vladimir Vitaliyevich

christian-baptists

22.

«Local religious association «First Christian Presbyterians Church of Shymkent city»

Shymkent city, N.Torekulov str., 4

32-56-12

Pak Klara Valentinovna

presbyterians

23.

Local religious association «Gospel Christian Presbyterians Church of Shymkent city «Avene-Yezer»

Shymkent city, Ormanov str., 10а

32-35-29

43-22-95

Kydyrbayev Parasat Abdaliyev

presbyterians

24.

«Local religious association «Christian Presbyterians Church of Shymkent city «Bethel»

Shymkent city,

Rossi str., 67

57-39-00

56-70-69

Tsai Igor Timofeyevich

presbyterians

25.

Local religious association «Baha’i association of South-Kazakhstan region»

Shymkent city,

Sever micrd., 8-14

87021227269

527371,

Nazipov Phaizilkhak Akhmetovich

Baha’i faith

 

26.

Seventh-day Adventists Christian local church of Shymkent city

Shymkent city, Zheltoksan str., 270

48-35-77

Abishev Sayat Nurpeisovich

Seventh-day Adventists

27.

Local religious association «New Apostolic Christian Church of Shymkent city»

Shymkent city, Tsiolkovskiy str., 83

43-34-68

Gimranov Yuriy Kaveiyevich

the New Apostolic Church

Arys city

28.

Local orthodoxy religious association «Kazan icon of the Mother of God of Arys city parish of Shymkent archdiocese»

Arys city, Mirzaliyev str., 3

Ivanov Denis Viktorovich

orthodoxy 

Turkestan city

29.

Local orthodoxy religious association «St. Nicole parish of Turkestan city of Shymkent archdiocese»

Turkestan city,

Bekzat micrd. crossing of Abay-Shanin str.

Smolyanov Vitaliy Aleksandrovich

orthodoxy 

30.

 «Local religious association «Suispenshilik Church of Turkestan» of Gospel christian-baptists»

Turkestan city, Baitursynov str., 85а

87014651263

Ilyassov Abdumazhit

christian-baptists

Kentau city

31.

Local orthodoxy religious association «Parish of annunciation of Kentau city of archdiocese»

Kentau city,

Konayev ave., unnumb.

87057137447

Gaiduk Aleksei Mikhailovich

orthodoxy 

32.

Local religious association «Full Gospel Christian Church «Sun Bok Ym»

Kentau city,

Ualikhanov str., 66

87757328410

Zaripbayev Aitan Tashpulatovich

Pentecostals 

Makhtaaral district

33.

Local orthodoxy religious association «Righteous John the Russian parish of Atakent  kent of Shymkent archdiocese»

Makhtaaral district, Atakent v., Frunze str., 34

/872534/3-29-06

home (8 72534)3-29-06, mob.

Polekhranitel Aleksandr Viktorovich

orthodoxy  

34.

Local orthodoxy religious association «the Greate Martyr Genus Parish of Zhetysai city of Shymkent archdiocese»

Makhtaaral district, город Zhetysai city, Lermontov str., unnumb.

/872534/6-20-93

(872534) 6-20-93

Yudkin Valiriy Dmitriyevich

orthodoxy  

35.

Local religious association «Full Gospel Christian Church «Pentecostals»

Makhtaaral district, Atameken v., Uchebniy quarter, 60

872534 3-27-79

Abdrakhmanov Rustam Abdulnasirovich

Pentecostals

36.

Local religious association «Gospel Christian- Baptists Church «Mangilik-Omir»

Makhtaaral district, S.Azhibekov str., 28

872534 6-61-50

Shumbayev Serik

 

christian-baptists

37.

Local religious association «Gospel Christian- Baptists Church of Zhetysai city»

Makhtaaral district, Zhetysai city, Yeskendirov str., 4

/872534/6-29-45

 6-29-45

Bratan Valeriy

christian-baptists

38.

Local religious association «Zhetysai presbyterians church of Zhetysai city»

Makhtaaral district, Zhetysai city, Kozhanov str., 156

87054878321

Van Nataliya Viktorovna

 

presbyterians

39.

Local religious association «Slavonic presbyterians church»

Makhtaaral district, Myrzakent v., Madikhodzhayev str., 12

87015225833

Din Mira

presbyterians

40.

 Local religious association «Atakent Presbyterians Christian Church of Atakent village»

Makhtaaral district,

Atakent v., Shampiyeva str., 82

Din Vladimir Pavlovich

presbyterians

Sairam district

41.

Local orthodoxy religious association of «Martyrs Seraphima-Feognost of  Shymkent archdiocese»

Sairam district, Kyzylzhar v., Podeda str., unnumb.

54-20-53

Malkov Eugeniy Igorevich

orthodoxy  

42.

Local orthodoxy religious association of «Icon of the Mother of God «Joy of all the greeters»  of Aksukent parish of Shymkent archdiocese»

Sairam district,   White waters v.,

Bespayev str., 2а

87752845685

/872531/2-34-79

 

Martynov Vladimir Nikolayevich

orthodoxy  

43.

Local religious association «Christian Community of  Jehovah’s Witnesses of South-Kazakhstan region,  Aksukent village»

 

Sairam district,   White waters v.,

Konayev str., 67

872531 21-958

21-958

Cheban Vyacheslav Ivanovich

 

Jehovah’s Witnesses

44.

Local religious association «Gospel Christian- Baptists Church «Life River» 

Sairam district,

 White waters v. Imanaliyev str., unnumb.

87018404566

Sadykova Gulbakhor Abduvaliyevna

christian-baptists

Saryagash district

45.

 Local orthodoxy religious association

«St. Nicole parish of Shymkent archdiocese of the Russian Patriarch’s Eastern Orthodoxy»

Saryagash district, Perdebekov str., 53

8701-551-18-558

 (72537) 2-16-57

Lazutin Aleksey Anatoliyevich

orthodoxy  

46.

Local religious association «Christian Community of  Jehovah’s Witnesses of South-Kazakhstan region, Derbisek»

Saryagash district, Derbisek v., S.Akberdiyeva str.,  2

87253757338

87057127208

8 72537 5-73-38

Seidrakhimov Saidmurat Seitkarimovich

Jehovah’s WItnesses

 

47.

Local religious association « Christian Community of  Jehovah’s Witnesses of South-Kazakhstan region, Saryagash»

Saryagash district, Saryagash city, Shymkent str., 23

87051311532

Dzhaksybayev Zhumabek Abdraimov

Jehovah’s WItnesses

48.

Local religious association «Korean Local Church (community) of Gospel Christian faith of Saryagash»

Saryagash city, Tasboltayeva str., №1

2-20-11, 2-25-33

An Liudmila Gerasimova

presbyterians

Tole bi district

49.

Local orthodoxy religious association «Reverendus Makari parish of Lenger Egyptian city of Shymkent archdiocese»

Tole bi district,

Lenger city

/872547/6-42-62

Markov Boris Yuriyevich

orthodoxy 

 

50.

Local religious association «Parish of the House of God in honor of Great Martyr Genus of Koksayek village, Tolebi distrist of South-Kazakhstan region of Shymkent archdiocese»

Tole bi district,

Koksayek v., Tolebi str., 286

/872547/5-35-57

home (872547) 5-35-57

Konovalov Vasiliy Aleksandrovich

orthodoxy  

51.

Local religious association «Full Gospel Christian Church of Pentecostals»

 

Tole bi district,

 Lenger city, Kazybek str., 123-2

87254762644

 (872547) 6-26-44,

 mob. 87025579576

Cherepivskiy Aleksandr Viktorovich

Pentecostals 

52.

Local religious association «Gospel Christian Church «Sun Bok Ym» of Lenger city»

Tole bi district,

 Lenger city, Seregin str., unnumb.

6-01-07

Tleuova Zhanil Syndarovna

 

Pentecostals

53.

Local religious association «Full Gospel Christian Church of Pentecostals»

 

Tole bi district,

 Pervomayevka str., Konayev str., unnumb.

87021021820

Semlyanskikh Pavel Bladimirovich

Pentecostals

54.

«Local religious association «Gospel Christians and Baptists Church of Lenger city»

Tole bi district,

Lenger city, Kokzhiyek str., 11

87021909304

872547 6-01-69

(872547) 6-01-69,

Korovin Eduard Georgiyevich

 

christian-baptists

Tiulkubas district

55.

«Local orthodoxy religious association «Parish of the House of God of St. Blessed Kseniya of Petersburg of Sastobe village of Shymkent archdiocese»

Tiulkubas district, Sastobe v., Bekishev str., 11

8-725-38-51-878,

Glazunov Pavel

 

orthodoxy  

56.

«Local orthodoxy religious association «Parish of St.Apostol John of Evangelist of T.Ryskulov village of Shymkent archdiocese»

Tiulkubas district, T.Ryskulov v., Sadykov str., 56

/872538/5-18-78/h./

5-18-54/o./

Drachev Aleksei Fedorovich

orthodoxy  

57.

«Local religious association

«Gospel Christians and Baptists Church» of T.Ryskulov city 

Tiulkubas district, T.Ryskulov v., Abirov str., 80

87770721820

87253852405

Guzhakovskiy Nikolai Nikolayevich

christian-baptists

58.

«Local religious association

«Gospel Christians and Baptists Church» of Sastobe village

Tiulkubas district, Sastove v.,

Kosmonavtov str., 8

87253858-795

8-725-38-58-795, mob. 8-701-203-74-06

Alkhovik Valeriy Ivanovich

christian-baptists

Shardara city

59.

Local orthodoxy religious association «Parish of John of Righteous of Kronshtadt, Sharadara city, Shymkent archdiocese»

Shardara city,  Torekulov str., 1497

87784042755

Burdin Aleksandr

Polekhranitel Aleksandr Viktorovich

orthodoxy 

 

Branches

Shymkent city

1.

Branch of Kainar-bulak Local religious association «Shymkent Gospel Christian Presbyterians Church «Bethel»

Kainar-bulak,

 Khimikov str., 593

Tsai Igor Timofeyevich

presbyterians

Kazygurt district

2.

Kazygurt branch of local religious association «Full Gospel Christian Church «Pentecostals»

Kazygurt district, Kazygurt v. Konayev str., 136

8239-2-12-61

Ilisbayev Alikhan

Pentecostals

Sozak district

3.

Taukent branch of local religious association «Full Gospel Christian Church «Pentecostals»

Sozak district,

Taukent,

131- 63  

87017571059

Borovikov Igor Leonidovich

Pentecostals

 

Published on: 29.09.2015 - 20:11:58
Updated on: 11.04.2016 - 12:38:22
© 2019

Official internet-resorce

Akimat of the Turkestan Region