Show menu Search
Mass Media
Official internet-resorce

You are here

Secondary-Special Institutions

-A A +A

The list of colleges of South-Kazakhstan regionName of Institution

Full name

Address

1.

SMMO College of Law and New Technologies of Shymkent

Dossaliyev Kanatbek Baltabayevich,  tel: 21-28-42, 21-28-36, 21-34-33,  home: 55-93-83, mob.87017990161

Shymkent city, Baitursynov str. - 23

2.

SMMO College of Music of South-Kazakhstan region

Mazhitov Ulugbek Kalmetovich, tel:56-42-05,56-04-27, home: 21-33-41, mob.87014957008

Shymkent city Oktyabrskaya str. - 30

3.

SMMO Shymkent College of Art

Shilibayev Nurlan Shilibayevich, tel:56-31-12,54-13-38, mob.87013012611

home: 22-25-41

Shymkent city, Kaldayakov str.-30

4.

SMMO Humanitarian College of Zhetysai

Tuganbayev Myrzabek Tuganbayevich,  6-51-82, 6-51-57

Dzhetysai city, Kozhanov str. 35

5.

SMMO College of Humanitarian-Economy and Agricultural Business of Maktaaral  

Alipbekov Narzhan Zhapparovich, code: 8-241-3-27-80, home: 3-23-73, mob.87017119138

Maktaaral district, Atakent v., Maktaaral Training quarter

6.

SMMO Politechnical College of South-Kazakhstan

Sopbekov Amangeldi Abdimalikovich,               tel: 21-38-54, 21-44-11, 21-29-94, home: 21-05-05

Shymkent city, Zheltoksan str.-30 ind:486042

7.

SMMO College of Agrobusiness and Tourism of Tiulkubas

Nyssanov Gabit Tursynbaiuly             tel: 5-28-72,5-28-74, home: 5-16-40,

Tiulkubass distr. Zhandosov str.-9

8.

SMMO Multiprofile College of Kentau

Abdrakhmanov Sembek Torekhanovich

tel: 3-26-86, 3-37-96, home: 3-30-38, mob.87017245091

Kentau city, Tolebi str.-72

9.

SMMO Humanitarian-Technical College of Turkestan

Tazhibayev Musamat Tazhibaiuly tel: 4-06-46, 4-06-48, mob.87013253162

Turkestan city, 1-by-street, Yntymak str.

tel. 3-21-50,          2-56-22

10.

SMMO College of Transport Communication and New Technologies of Shymkent

Toishiyev Kuntugan Toishyuly,            tel: 21-34-45, 21-34-37,           home: 51-48-09, mob. 87771652190

Shymkent city, Momyshuly ave.

11.

SMMO Agrarian College of Shymkent

Omiraliyev Alibek Kadenuly                  tel: 55-40-69, 55-42-32,

home: 54-53-18, mob.87016294429

Sairam district, Tassay v., Zhibek Zholy ave., unnumb.

12.

SMMO Humanitarian-Agroeconomic College of Kaplanbek

Kanzhigitov Yerkinbek Kanybekovich,

tel:2-10-26, 5-85-32, home: 2-14-17, mob.87013954445

Saryagash city, Teatralnaya str.

 

The list of non-state college of South-Kazakhstan region

Name

Address

Full name of Director

Telephones

1

Shymkent College of Medicine

Shymkent city, Zhylkyshiyev str., 43  

Pateyev Seitzhamal Orynbassarovich

53-09-10

53-04-91

2

Turkestan College of Medicine

Turkestan city, Kozhanov str., 42

Shalkharov Sailaubek Shalkarovich

4-31-56

4-31-57

3

Zhetysai College of Medicine

Dzhetysai city, Amangeldy str., 42

Tokbergenov Muzrafsha Lauiyayevich

6-75-41

6-75-42

4

College of Law of MIA RK

Shymkent city, Chernyshevskiy 139-а

Suleimenov Khairolla Karimovich

32-11-04

32-11-02

5

“Kazpotrebsoiuz” Shymkent College of Economy

Shymkent city, G.Ilyayev str., 27

Myrzakhmetov Keldibek Myrzakhmetuly

21-06-68

21-07-25

6

Humanitarian-economic college of South-Kazakhstan region

Shymkent city, Kaldayakov str., 7а

Sadykov Aripkhan Salybayevich

56-28-20

56-00-34

7

College of Economy and Service “Merei” 

Shymkent city, B.Momyshuly ave., 27

Makulbayev Orynbek Makulbayevich

23-14-87

8

College of Rail Roads of Arys

Arys city, Dulatov str.-97-а

Baitanayev Amantai Altynbekovich

2-13-14

2-27-44

9

“Bolashsak” College

Shymkent city, Baitursynov str., 74а

Zhapbarova Gulzhan Aidarkhanovna

22-14-25

22-37-61

10

College Institute Organization “Murager”

 Shymkent city, May 1 str., 6 а

Sariyev Berdimurat Sariyevich

56-32-28

11

“Zhanykul”  College of Medicine

Dzhetysai city, Dulatov str., unnumb.

Tokbergenova Gulzhainat Lauyayevna

6-71-99

12

Shymkent Humanitarian and Technical College

Shymkent city, Gagarin str., 22а

Karazhigitova Klara Nurmukhanbetova  

24-34-50

56-32-80

8(7252)

13

“Parasat” College of Humanitarian Institute named after M.Saparbayev of South-Kazakhstan region

Shymkent city, Madeli Kozha str, 137

Saparbayeva Gulshara Sarsengaliyeva

53-98-06

57-38-21

14

College of Continuing Education

Shymkent city, Mayakovskiy str.-16

Pirmatova Perizat Sharuayevna

56-65-31

56-51-51

15

Medical College under the State Medical Academy of South-Kazakhstan region

Shymkent city, Academy of Medicine

Tuleyeva Meruert Tuleyevna

53-08-36

53-72-87

16

College of Humanitarian Institute named after M.Auyezov of South-Kazakhstan region

Shymkent city, Tauke khan ave., corpus – Humanitarian University of South-Kazakhstan  

Zhalimbetov Shaizada Zhumashevich

30-05-50

17

“Arystanbab” South-Kazakhstan College

Saryagash city, Teatralnaya str., unnumb.

Assanov Aryslan Arynovich

5-87-74

18

“Otrar” College

Shymkent city, Tereshkova str., 16

Anartayeva Kalika Anartayevna

53-85-46

53-86-05

19

Ethnopedagogic College

Turkestan city, Kyzylorda route, unnumb.

Serim Aiganym Abankyzy

4-34-92

20

Humanitarian-Pedagogic College

Sairam district, Aksukent v., Abay str., unnumb.

Ismailova Gulchekhra Kamalovna

2-15-86

2-06-25

21

College of Economy and Statistics of South-Kazakhstan region

Shymkent city, P.Lumumba str., unnumb.

Orynbassarov Zhumagali Orynbassarovich

24-94-99

21-50-52

22

College of Pedagogy of South-Kazakhstan region

Shymkent city, Dzhangeldina str., 13

Zhumagulova Kuliyash Sultanovna

56-28-40

31-03-32

23

“Mailykent” College

Shymkent city, Kaldayakov str., 32 а

Praliyev Zhomart Serikovich

50-02-20

56-11-13

24

Technical College

Shymkent city, Yunost str., 2

Syzdykova Zhanat Nurmakhanovna

54-89-02

95-28-81

25

“Daryn” College

Turkestan city, Shymkent route, unnumb.

Myrzabek Rolan Shaimerdenuly

4-30-66

4-37-81

26

Humanitarian-Agroeconomic College of Aksukent city

Sairam district, Baitursynov str., unnumb., Aksukent v.

Zhantleuova Meiramkul Satybaldiyevna

2-26-00

27

“Zhalyn” Social-Pedagogic College

Shymkent city, Tverskaya str., unnumb.

Kozybakova Gulnara Mombekovna

54-61-63

31-82-11

28

“Myrzakent” Multidisciplinary College

Makhtaaral district, Myrzakent v. S.Kozhanov str., 4a

Parmanov Abdykhalyk Abdizhapparovich

2-13-58

2-11-62

29

College of the International Kazakh-Turkish University 

Turkestan city, 22-14-31

Auyelbekov Adil Begmanovich

4-10-27

4-06-39

30

“Miras” College of Economy and Technology of South-Kazakhstan region

Shymkent city, G.Ilyayev str., 3

Ussenova Gulnara Karimovna

23-29-58

23-32-53

31

Kazakh Professional College of Kentau

Kentau city, Kurbanov str., 40

Nurmanova Roza Aldabergenovna

3-62-86

32

“Shymkent” College

Shymkent city, Turkestan str., unnumb.

Yussupov Abdrakhman Dossanovich

55-11-13

55-11-14

33

Humanitarian-Financial College of South-Kazakhstan region

Shymkent city, Tole  bi str., 27

Assarbayeva Nurmash Assarbayevna

54-83-18

53-28-21

34

“Avicenna” College of Medicine

Shymkent city, Dzhandosov str., unumb.

Zhanasbayev Olzha Zhanasbaiuly

57-13-33

52-02-67

35

Humanitarian-Pedagogic College of Saryagash

Saryagash city, Mailykozha, 66

Maldybayeva Gulzhan Bazhenkyzy

2-11-67

36

Humanitarian-Pedagogic College of South-Kazakhstan region

Shymkent city, Kurnakov str., 4

Dosaliyeva Galiya Suyunbayeva

53-92-46

53-82-26

37

“Turkestan” Multidisciplinary Medical College

Turkestan city, Abylaikhan str., 108

Рысбеков Кыдырали

Рысбекович

4-31-56

38

«College of Kentau» LLP

Kentau citym Gagarin str., 49

Onalbekov Abdimanap Karimbekovich

3-93-40

3-32-24

39

Professional-Pedagogic College of Turkestan

Turkestan city, Plekhanov str., 6

Issayev Gani Issayevich

8701584 65 31

40

Medical College of South-Kazakhstan region

Shymkent city, Grigorenko str., 9

Umbetova Roza Ramazanovna

54-83-18

41

“Kazakh-Ozbek College of Turkestan” of the University of People’s Friendship

Turkestan city, Sabyrzhanov str., 1

Nakmanbetova Guli Makkambayevna

4-00-88

3-52-36

42

“Kazakh-Ozbek College of the University of People’s Friendship

Sairam dist., Aksukent v., Abylai khan str., unnumb.

Kuatbekovna Karamat Perdeshkyzy

2-14-45

2-00-78

43

Industrial-Pedagogic College of Turkestan

Turkestan city, Kyzylorda route

Tanirbergenov Yerkanat Rakhymovich

4-07-94

4-07-19

44

College of Transport of Shymkent of the Kazakh Academy of Transport and Communication named after M.Tynyshpayeva

Shymkent city, Aimauytov, 1

Sarypbekov Myrzageldi Sarypbekovich

53-60-16

53-01-51

45

“Bolashak” College

Turkestan city

Begaliyev Bakdaulet Baiseitovuch

4-11-35

46

“Turan” College

Turkestan city medicines factory

Phazylov Abdumanap Abdukhalykovich

2-76-32

47

Professional College “Turkestan K.A.Yassawi” under International Kazakh-Turkish University named after K.A.Yassawi

Turkestan city, school 19

Dossybekov Pernetai Dossybekovich

3-10-11

48

College of the International Humanitarian-Technical University of Shymkent

Shymkent city, Bykovskiy str., 54

Narymbetov Turbala Narymbetovich

53-87-67

49

«Sairam» College

Sairam dist., Sairam v., Sairam str., 37

Saburov Alisher Radzhapbayevich founder – Baimakhanov Amirkhan Kerimkulovich

4-10-37

50

College of Law, Management and New Technologies of South-Kazakhstan region

Shymkent city, Zhangeldina str., 13 а

Abikeshova Madina Maratovna

56-17-49

51

«Otrar» Professional College

Otyrar dist., Shaulder v., N.Kulymbetov str., 3

Shokakov Perizat Sarikulanovich

2-28-31

52

«Yassy» College of Kentau

Kentau city, Abay ave., 15

Akhmet Ussenbek Akhmetuly

3-15-77

53

Branch of “Humanitarian and Financial College of South-Kazakhstan region” of Sairam

Sairam dist., Aksukent v., Frunze str., unnumb.

Zhaltayev Adilbek Zheleubayevich

54-83-18

54

Branch of “Humanitarian and Financial College of South-Kazakhstan region” of Tiulkubas

Tiulkubas district, Tiulkubas stat.

Elmira Diusenkyzy

4-38-04

55

Shymkent branch of “Arystanbab” College of Saryagash  

Shymkent city, Ilyayev str., 18

Assanov Aryslan Arynovich

41-02-37

54-85-74

56

Saryagash branch of “Avicenna” Medical College of Almaty  

Saryagash city, Ismailov str., unnumb.

Kozhabayeva Elmira Amankulovna

2-25-88

 
Published on: 29.09.2015 - 15:47:25
Updated on: 03.04.2017 - 10:50:55
© 2019

Official internet-resorce

Akimat of the Turkestan Region