Мәзірді көрсету Іздестіру
БАҚ біз туралы
Ресми Интернет-ресурс

You are here

Басқарма басшысы

-A A +A

 

Усубалиев Токтар Оразович

Түркістан облысы құрылыс басқармасы

басшысы  Д-О-1 санаты/

Руководитель управления строительства

Туркестанской области категория Д-О-1

Туған күні (күні, айы, жылы)/

Дата рождения (число, месяц, год)

11 қазан 1972 жыл/

11 октября 1972 года

Туған жері/  Место рождения

Оңтүстік Қазақстан облысы , Сайрам ауданы, Самсоновка ауылы/ с. Самсоновка Сайрамского района, ЮКО

Ұлты/ национальность *

қазақ/казах

Білімі/ Образование

жоғары/высшее

Оқу орнын бітірген жылы және оның атауы/

Год окончаниия и наименование учебного заведения

1996ж., Қазақ мемлекеттік сәулет-құрылыс академиясы/1996г., Казахская государственная архитектурно-строительная академия

2006ж. Орталық Азия университеті/2006г. Централно-Азиатский университет

Мамандығы бойынша біліктілігі/

Квалификация по специальности

1) құрылыстағы  экономика және басқару мамандығы бойынша инженер-экономист біліктілігі/ экономика и управление в строительстве по специальности инженер-экономист

2) газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын  жобалау,  салу және пайдалану мамандығы бойынша инженер біліктілігі/ проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ  по специальности инженер

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы/

Ученая степень, ученое звание

жоқ / не имеет

Шетел тілдерін және Тәуелсіз мемлекеттер достастығы  халықтары тілдерін білу/ Владение иностранными языками и языками народов Содружество Независимых Государств

орыс тілі  - еркін  / руский язык - свободно

Дипломатиялық дәрежесі/ Дипломатический ранг

жоқ / не имеет

Әскери, арнайы  атақтары, сыныптық шені/

Воинское,  спе-циальное   звание, классный чин

қатардағы жауынгер/ рядовой

Мемлекеттік наградалары,  құрметті  атақтары/

Государственные награды, почетные звания

жоқ / не имеет

Арнайы тексеру нәтижелері/

Результаты специальной  проверки

Қазақстан Республикасы Ұлттық Қауіпсіздік комитеті  Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің 2016 жылғы 11 қазандағы №1/1-11779 ҚБП хаты «кедергі келтіретін мәліметтер жоқ»/ Письмо от 11.10.2016г. №1/1-11779 КНБ РК по ЮКО «нет сведений препятствующие  на работе  в госслужбе»

Мемлекеттік қызметшінің ант берген күні/

Дата   принесения присяги государственным служащим

23.01.2017ж./

23.01.2017г.

Тәртіптік жазалар туралы мәлімет/ Сведение о дисциплинарных  взысканиях

жоқ/не имеет

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/

Сведения о наложении административного взыс     кания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)

ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 14.09.2018 ж. №403247966727  анықтамасына  сәйкес мәліметтер жоқ/ КПСУиСУ Генеральной прокуратуры РК справка от 14.09.2018г. №403247966727 нет сведений

Мемлекеттік қызметке кір келтіретін теріс қылық жасағаны үшін тәртіптік жаза қолданылғаны туралы мәлімет (тәртіптік сыбайлас жемқорлық құқық бүзушылық жасағаны туралы)

Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)

ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 14.09.2018 ж. №403247966727  анықтамасына  сәйкес мәліметтер жоқ/ КПСУиСУ Генеральной прокуратуры РК справка от 14.09.2018г. №403247966727 нет сведений

Бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы) /

Сведение о результатах  оценки (дата и оценка)

23.12.2016ж. «тиімді»

23.12.2016г. «эффективно»

Аттестациядан өткен күні және  нәтижелері/

Дата и результаты аттестации

ОҚО бірыңғай аттеастаттау комиссиясының 11.04.2017ж. №14 хаттамасына сәйкес: атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді/согласно протоколу единой аттестационной комиссии ЮКО №14 от 11.04.2017г. «соответствует занимаевой государственной должности»

Қайта даярлау (қайта мамандану)  және біліктілігін  арттыру  курстарынан  өткен күні /Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации)  и повышения квалификации

жоқ/не имеет

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны

Место печати

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

Күні /Дата

Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан  жері/

Должность, место работы, местонахождения организации

Қабылдан-ған приема

Босатылған/

увольнения

27.01.1997

01.04.1998

Сәулет және қала құрылысы басқармасының жобалау бойынша инспекторы, Шымкент қаласы/ инспектор по дизайну Управления архитектуры и градостроительтства, город Шымкент

01.04.1998

02.07.1999

Қалалық жобалау өндірістік басқармасының басшысы, Шымкент қаласы/ начальник отдела рекламы Производственного управления городского дизайна, город Шымкент

02.07.1999

07.01.2000

Қалалық сәулет және қала құрылысы басқармасының жарнама бойынша инженері, Шымкент қаласы/ инженер по рекламе Городского управления архитектуры и градостроительства, Шымкент қаласы

15.03.2000

07.07.2000

Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлігі Құрылыс істері комитетінің экономикалық талдау және жоспарлау басқармасының жетекші маманының міндетін атқарушы, Астана қаласы/ иисполняющий обязанности ведущего специалиста Управление экономического анализа и планирования Комитета по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан, город Астана

07.07.2000

15.04.2002

Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлігі Құрылыс істері комитетінің экономикалық талдау және жоспарлау басқармасының бас мамаеы, Астана қаласы/ главный специалиста Управление экономического анализа и планирования Комитета по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан, город Астана

15.04.2002

01.04.2003

Қазақстан Республикасы Экономика және сауда министрлігінің Құрылыс істері комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша аумақтық сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау басқармасының бөлім басшысы, Шымкент қаласы/ начальник отдела территориального управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования Южно-Казахстанской области Комитета по делам строительства Министерства экономики и торговли Республики Казахстан, город Шымкент

01.04.2003

20.10.2003

ОҚО, Индустрия, сауда және шағын бизнесті қолдау департаменті сәулет-құрылыс бақылауы бөлімінің бас маманы, Астана қаласы/ главный специалист отдела архитектурно-строительного контроля Департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса ЮКО, город Астана

20.10.2003

19.01.2005

Оңтүстік Қазақстан облысы Мемлекеттік  сәулет-құрылыс инспекциясы сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының инспекторы, Шымкент қаласы/ инспектор управления архитектурно-строительного контроля Государственной архитектурно-строительной инспекции Южно-Казахстанской области, город Шымкент

14.01.2005

22.07.2008

Оңтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы бастығының орынбасары, Шымкент қаласы/ заместитель начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области, город Шымкент

22.07.2008

16.07.2009

Оңтүстік Қазақстан облысы құрылыс басқармасы бастығының орынбасары, Шымкент қаласы/ заместитель начальника Управления строительства Южно-Казахстанской области, город Шымкент

16.07.2009

24.05.2010

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Қалдықтармен жұмыс істеуді реттеу басқармасының бастығы, Астана қаласы/ начальник Управления регулирования работы отходов Комитета экологияческого регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, город Астана

24.05.2010

05.06.2012

«Еуразиялық су орталығы» ғылыми-өндірістік бірлестігі АҚ бас инсженері, Астана қаласы/ главный инженер Акционерного общество "Научно- производственное объединение "Евразийский центр воды", город Астана

06.06.2012

12.09.2013

Болат Нұржанов атындағы "Екібастұз СЭС-1" ЖШС тексеру комиссиясының мүщесі, Астана қаласы/ член ревизионной комиссии ТОО "Экибастуз ГРЭС-1" имени Б. Нуржанова, город Астана

13.09.2013

31.01.2014

«КазМТОГрупп» ЖШС директордың орынбасары, Астана қаласы/ заместитель директора ТОО "КазМТОГрупп", город Астана

04.02.2014

15.08.2016

«Тау-Кен Самурык» Ұлттық Тау-кен компаниясы" АҚ Ұйымдастыруды қамтамасыз ету департаментінің директоры, Астана қаласы/ директор Департамента организационного обеспечения АО "Национальной компаний "Тау-кен Самұрық", город Астана

15.08.2016

13.10.2016

ОҚО құрылыс басқармасы басшысының орынбасары міндетін атқарушы,  Шымкент қаласы/ исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления строительства Южно-Казахстанской области,  город Шымкент

13.10.2016

23.07.2018

ОҚО құрылыс басқармасы басшысының орынбасары, Шымкент қаласы/ заместитель руководителя Управления строительства Южно-Казахстанской области, город Шымкент

23.07.2018

12.10.2018

Түркістан облысы құрылыс басқармасы басшысының орынбасары, Шымкент қаласы/ заместитель руководителя Управления строительства Туркестанской области, город Шымкент

12.10.2018

Б.к.д./д.н.в.

Түркістан облысы құрылыс басқармасының басшысы, Шымкент қаласы/ руководитель Управления строительства Туркестанской области, город Шымкент

 

 

Жарияланған: 08.04.2016 - 12:46:38
Жаңартылған: 08.11.2018 - 19:55:52
© 2019

Ресми Интернет-ресурс

Түркістан облысының әкімдігі