Мәзірді көрсету Іздестіру
БАҚ біз туралы
Ресми Интернет-ресурс

You are here

Басқарма басшысы

-A A +A

 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ  ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК  ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

   Отаршиев Мухит Баймуханбетович                                  

 I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР  ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Оңтүстік Қазақстан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру

және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы,

D-О-1 санаты/

Руководитель управления координации занятости и социальных

программ Южно-Казахстанской области категория D-О-1

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория)

810926301309

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

 

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/Дата рождения (число, месяц, год)

26 қыркүйек 1981 жыл/

26 сентября 1981 года

Туылған жерi/Место рождения

Алматы қаласы/

город Алматы

Ұлты/Национальность *

Қазақ/казах

Бiлiмi/Образование

Жоғары/высшее

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/Год окончания и наименование учебного заведения

2002 ж., Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті;

2005 ж., Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті/

2002 г., Казахский национальный университет им. Аль-Фараби;

2005 г., Казахский экономический университет им. Т.Рысқұлова

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/Квалификация по специальности

Заңгер, экономист /юрист, экономист

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/Ученая степень, ученое звание

Жоқ/нет

Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер |Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств

Орыс, ағылшын тілі сөздікпен/

русский, английский со словарем

Дипломатиялық дәрежесi/Дипломатический ранг

Жоқ/нет

Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/Воинское, специальное звание, классный чин

 

 

Жоқ/нет

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/Государственные награды, почетные звания

«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік медалі, 2016 ж./юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне

25 жыл», 2016 г.

Арнайы тексеру нәтижелерi/Результаты специальной проверки

ҚР ҰҚК Астана қаласы бойынша департаменті 2010 жылғы 12 ақпандағы №2/3147 хаты, мәліметтер жоқ/письмо Департамента КНБ по городу Астане от 12.02.2010 года №2/3147, сведений нет

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/Дата принесения присяги государственным служащим

26.08.2002 ж./26.08.2002 г.

Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/Сведения о дисциплинарных взысканиях

Жоқ/нет

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)

ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 26.01.2017 ж. №747192238112 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/согласно письма КПСиСУ Генеральной прокуратуры РК от 26.01.2017 г. №747192238112 сведений нет

Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)

ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 26.01.2017 ж. №747192238112 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/согласно письма КПСиСУ Генеральной прокуратуры РК от 26.01.2017 г. №747192238112 сведений нет

Бағалау нәтижелері туралы мәлімет(күні және бағасы)/

Сведения о результатах оценки(дата и оценка)

20.12.2016 г., «тиімді»/

20.12.2016 ж., «эффективно»

Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/Дата и результаты аттестации

2017 жылғы 7 ақпандағы ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/

на основании протокола ВАК

от 7 февраля 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттырукурстарынан өткен күні/

Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации

2014 жылы біліктілігін арттыру курстарынан өтті/в 2014 году проходил курсы повышения квалификации

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны

Место печати

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

Күні/Дата

Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi /Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/приема

босатылған/увольнения

04.09.2002

17.11.2005

Алматы қалалық ішкі істер департаментінің Жедел қызмет басқармасының жедел уәкілі, Алматы қаласы/ Оперативный уполномоченный управления оперативной службы Департамента внутренних дел города Алматы, город Алматы

17.11.2005

05.09.2006

Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің патруль полициясының жеке батальонының маманы- инспекторы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы/ Специалист-инспектор отдельного батальона патрульной полиции Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области, город Шымкент

05.09.2006

20.10.2008

Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің патруль полициясының жеке батальонының жылдам әсер ету арнайы отрядының инспекторы, Шымкент қаласы/Инспектор отряда быстрого реагирования отдельного батальона патрульной полиции Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области, город Шымкент

20.10.2008

20.01.2009

Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің патруль полициясының жеке батальонының жылдам әсер ету арнайы отрядының инспекторы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы/Инспектор отряда быстрого реагирования отдельного батальона патрульной полиции Департамента внутренних дел города Южно-Казахстанской области, город Шымкент

20.01.2009

30.07.2009

Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің Шымкент қаласы ІІБ жеке батальонының жылдам әсер ету арнайы отрядының инспекторы, Шымкент қаласы/ Инспектор отряда быстрого реагирования отдельного батальона патрульной полиции УВД города Шымкента Департамента внутренних дел города Южно-Казахстанской области, город Шымкент

30.07.2009

24.02.2010

Атырау облысы Ішкі істер департаменті қылмыстық полиция басқармасының қылмыстық полиция бөлімшесінің аға жедел уәкілі, Атырау қаласы/Старший оперативный уполномоченный Отделения криминальной полиции Управления криминальной полиции Департамента внутренних дел Атырауской области, город Атырау

24.02.2010

28.01.2011

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Балқаш-Алакөл экология департаменті бастығының орынбасары/Заместитель руководителя Департамента Балхаш-Алакольского экологического департамента Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан

28.01.2011

18.01.2012

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Жайық-Каспий экология департаментінің бастығы, Атырау қаласы/ Руководитель Департамента Жаик-Каспийского экологического департамента Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, город Атырау

18.01.2012

20.06.2017

Оңтүстік Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы, Шымкент қаласы/Руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Южно-Казахстанской области, город Шымкент

20.06.2017

б.к.д./по н.в.

Оңтүстік Қазақстан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы, Шымкент қ./

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Южно-Казахстанской области, г. Шымкент

 

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/

Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

_________ Жәнібек Наушабайұлы Наушабай _______(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

 

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айыПодпись________________ «__» ____________месяц ________год

 

 

Мөрдің орны

Место печати

Жарияланған: 03.03.2016 - 17:45:23
Жаңартылған: 18.01.2019 - 15:56:43
© 2019

Ресми Интернет-ресурс

Түркістан облысының әкімдігі