Мәзірді көрсету Іздестіру
БАҚ біз туралы
Ресми Интернет-ресурс

You are here

Басшы

-A A +A

 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ

 

I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР     ЕСҚАРАЕВ Бастар Әуелханұлы

    

    Оңтүстік Қазақстан облысының ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы басшысы 

 

 

 

 

 

 

 

 


Туылған күні (күнi, айы, жылы)/

Дата рождения (число, месяц, год)

29 желтоқсан 1962 жыл /

29 декабря 1962 года

Туылған жерi/Место рождения

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы /

Южно-Казахстанская область Мактааральский район

Ұлты/Национальность *

Қазақ/казах

Бiлiмi/Образование

Жоғары/высшее

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/

Год окончания и наименование учебного заведения

1986 ж., Қазақ ауыл шаруашылық институты;

2004 ж., «Мирас» университеті;

2005 ж., Оңтүстік Қазақстан ашық университеті/

1986г., Казахский сельскохозяйственный институт;

2004 г., Университет «Мирас»;

2005 г., Южно-Казахстанский открытый университет.

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/

Квалификация по специальности

Ғалым-агроном; экономист-бухгалтер;

заңгер/

ученый-агроном; экономист-бухгалтер; юрист

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/

Ученая степень, ученое звание

Жоқ/нет

Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер |Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/

Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств

Орыс, өзбек/русский, узбекский

Дипломатиялық дәрежесi/

Дипломатический ранг

Жоқ/нет

Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/

Воинское, специальное звание, классный чин

Жоқ/нет

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/

Государственные награды, почетные звания

«Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл», 2015 ж.;

«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», 2016 ж., мерекелік медалдары/

юбилейные медали «Қазақстан Республикасының Конституциясына 

20 жыл», 2015 г.; «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 

25 жыл», 2016 г.

Арнайы тексеру нәтижелерi/

Результаты специальной проверки

ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 21.12. 2001 ж. №17926 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ /

письмо Департамента КНБ РК по ЮКО от 21.12.2001 года №17926, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/

Дата принесения присяги государственным служащим

01.03.2002 ж./

01.03.2002 г.

Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/

Сведения о дисциплинарных взысканиях

Жоқ/нет

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/

Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)

ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 26.01.2017 ж. №808757113743 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/

согласно письма КПСиСУ ГП РК от 26.01.2017 г. №808757113743 сведений нет

Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/

Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)

ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 26.01.2017 ж. №808757113743 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/

согласно письма КПСиСУ ГП РК от 26.01.2017 г. №808757113743 сведений нет

Бағалау нәтижелері туралы мәлімет

(күні және бағасы)/

Сведения о результатах оценки (дата и оценка)

20.12.2016 г., «тиімді»/

20.12.2016 ж., «эффективно»

Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/

Дата и результаты аттестации

2017 жылғы 7 ақпандағы ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/

на основании протокола ВАК

от 7 февраля 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттырукурстарынан өткен күні/

Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации

2013 жылы біліктілігін арттыру курстарынан өтті/

проходил курсы повышения квалификации в 2013 году

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны

Место печати

 

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 
Күні/

Дата

Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi /

Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/

приема

босатылған/

увольнения

22.02.1978

28.11.1980

«Советская Россия» кеңшарының жұмысшысы, Өзбек КСР Жизақ облысы Мырзашөл ауданы/

рабочий совхоза «Советская Россия», Узбекская ССР Жизакская область Мирзачульский район

01.12.1980

04.05.1986

Қазақ ауыл шаруашылығы институтының студенті,

Алматы қ./

Студент Казахскоого сельскохозяйственного института, г.Алматы

10.06.1986

11.01.1987

«Пахтарал» совхоз-техникумы биофабрикасының техник-лаборанты, Шымкент облысы, Пахтаарал ауданы/

техник-лаборант биофабрики совхоз-техникума «Пахтаарал», Чимкентская область, Пахтааральский район

12.01.1987

12.08.1989

Абай атындағы совхоз-техникумы комсомол комитетінің хатшысы, Өзбек КСР Жызақ облысы Мырзашөл ауданы/

секретарь комитета комсомола совхоз-техникума им.Абая, Узбекская ССР Жизакская область Мирзачульский район

23.01.1988

25.08.1989

Абай атындағы совхоз-техникумы оқу бөлімінің оқытушысы (негізгі жұмысынан босатпай), Өзбек КСР Жызақ облысы Мырзашөл ауданы/

Преподаватель учебной части совхоза-техникума им.Абая (без освобождения от основной работы), Узбекская ССР Жизакская область Мирзачульский район

17.08.1989

03.12.1990

Сырдария облыстық комсомол комитеті ұйымдастыру бөлімінің нұсқаушысы, Өзбек КСР, Жызақ облысы/

Инструктор организационного отдела Сырдарьинского областного комитета комсомола, Узбекская ССР, Жизакская область

 03.12.1990

23.12.1998

Мырзашөл аудандық жеке қосалқы шаруашылықтары ассоциациясының төрағасы, Өзбек КСР Жызақ облысы/

Председатель Мирзачульской районной Ассоциации личных подсобных хозяйств, Узбекская ССР, Жизакская область

24.12.1998

15.03.1999

«Түркісіб» фирмасы директорының орынбасары, ОҚО, Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы/

Заместитель директора фирмы «Турксиб», ЮКО, Махтааральский район, г.Джетысай

15.03.1999

13.11.2001

«Асық-Ата-Газ» ЖШС-нің учаске бастығы, ОҚО, Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы/

Начальник участка ТОО «Асық-Ата-Газ», ЮКО, Махтааральский район, г.Джетысай

14.11.2001

29.07.2005

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімі аппараты тәртіптік кеңес хатшылығының бас маманы, Шымкент қ./

Главный специалист секретариата дисциплинарного совета аппарата акима Южно-Казахстанской области, г.Шымкент

29.07.2005

20.10.2008

ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша басқармасы – ОҚО тәртіптік кеңесінің консультанты, Шымкент қ./

Консультант дисциплинарного совета управления Агентства РК по делам государственной службы по Южно-Казахстанской области, г. Шымкент

20.10.2008

01.07.2013

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті директорының орынбасары - Бас мемлекеттік еңбек инспекторы, Шымкент қ./

Заместитель директора Департамента по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области - Главный государственный инспектор труда, г. Шымкент

17.07.2013

20.06.2017

Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек инспекциясы бойынша басқармасының басшысы – Оңтүстік Қазақстан облысының Бас мемлекеттік еңбек инспекторы, Шымкент қ./

Руководитель управления по инспекции труда Южно-Казахстанской области – Главный государственный инспектор труда Южно-Казахстанской области, г.Шымкент

20.06.2017

б.к.д./по н.в.

Оңтүстік Қазақстан облысының тілдерді дамыту, архивтер мен құжаттама басқармасының басшысы, Шымкент қаласы/ руководитель управления по развитию языков, архивов и документации Южно-Казахстанской области, город Шымкент  

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/

Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

_________ Жәнібек Наушабайұлы Наушабай _______

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы

Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

 

 

Мөрдің орны

Место печати

 
Жарияланған: 14.01.2016 - 16:15:18
Жаңартылған: 10.10.2018 - 18:47:20
© 2019

Ресми Интернет-ресурс

Түркістан облысының әкімдігі