Мәзірді көрсету Іздестіру
БАҚ біз туралы
Ресми Интернет-ресурс

You are here

Облыстықмемлекеттіксатыпалубасқармасының 2015 жылы атқарған жұмыстары туралы ЕСЕБІ

-A A +A

Облыстықмемлекеттіксатыпалубасқармасыоблысәкімдігінің 2015 жылғы23қаңтардағы №15 қаулысынасәйкесқұрылып, әділеторганында 11.02.2015 жылытіркелген.

Басқарманыңнегізгіфункциясымемлекеттіксатыпалуды, сондай-ақоблысәкімдігіменайқындалатынбюджеттікбағдарламаларнемесетауарлар, жұмыстар, қызметтербойыншабірыңғаймемлекеттіксатыпалудыұйымдастыру мен өткізусаласындабасшылықтыжүзегеасыратынмемлекеттік орган болыптабылады.

Басқармамен 2015 жылға барлығы құны 39 578,6 млн. тг. құрайтын 333 нысанның (о.і. 166 нысанбойыншаинжинирингтікқызметтер) мемлекеттіксатыпалуконкурстарынөткізужоспарланып, а.ж. 9 желтоқсанына 39 285,3 млн. тг. 333 нысанның  (о.і. 166 инжинирингтікқызметтер) конкурстарыөткізіліп жеңімпаздары анықталды, 293,8 млн. тг. үнемделді.

"Нұрлыжол" бағдарламасыменжоспарланғанқұны 6 067,6 млн. тг. құрайтын 10 нысанныңмемлекеттіксатыпалуконкурстарыөткізіліп, 73,5 млн. тг. үнемделді.

Білімнысандарын салу жәнеқайтақұрубойынша20 нысанжоспарланыпоның 20-ы бойынша 7 714 млн. тг.мемлекеттіксатыпалуконкурстары өткізіліп 29,2 млн. тг. үнемделді.

Мәдениетнысандарын салу жәнеқайтақұрубойыншақұны 567,0 млн. тг. құрайтын 7 нысанныңмемлекеттіксатыпалуконкурстарыөткізілді.

Әлеуметтікнысандарғимараттарынкүрделіжөндеубойыншақұны 3 478,6 млн. тг. құрайтын 37 нысанбойыншамемлекеттіксатыпалуконкурстарыөтіп, 3,3 млн. тг. үнемделді.

Инженерлікинфрақұрылымнысандарыбойынша 21 273,8 млн. тг. жоспарланған 93 нысанныңконкурстарыөткізіліп, 124,6 млн.тг. үнемделді, оныңішінде:

- суменжабдықтаужәне су бұружүйелеріндамытубойыншақұны 5 550,9 млн. тг. құрайтын 21 нысанныңмемлекеттіксатыпалуконкурстарыөткізіліп, 59,5 млн. тг. үнемделді;

- жарықтандырунысандарыныңқұрылысыбойыншақұны 2 595,6 млн. тг. құрайтын 13 нысанныңмемлекеттіксатыпалуконкурстарыөткізіліп, 30,6 млн. тг. үнемделді;

- газ тасымалдаужүйесіндамытубойынша құны 4 495,8 млн. тг. құрайтын 28 нысанныңмемлекеттіксатыпалуконкурстарыөткізіліп, 17,5 млн. тг. үнемделді;

- жылуэнергетиканыдамытубойынша құны 88,3 млн. тг. 1 нысанныңмемлекеттіксатыпалуконкурстарыөткізілді; 

- көлікинфрақұрылымындамытубойыншақұны 7 015,5 млн. тг. құрайтын 12 нысанныңмемлекеттіксатыпалуконкурстарыөткізіліп 7,2 млн. тг. үнемделді.

- жарықтандырунысандары мен жылу энергетика нысандарынжөндеубойыншақұны 517,5 млн. тг. құрайтын 3 нысанныңмемлекеттіксатыпалуконкурстарыөткізілді;

- жолдар менавтомобиль жолдарынжөндеубойыншақұны 1 010,0 млн. тг. құрайтын 15 нысанныңмемлекеттіксатыпалуконкурстарыөткізіліп 9,7 млн. тг. үнемделді.  

Құрылыс пен күрделіжөндеужұмыстарыныңинженерлікқызметіне 477,5 млн.теңгегежосарланған 166 нысанныңконкурстарыөткізіліп 35,3 млн. тг. үнемделді.

Құқықтық жұмыстарды ұйымдастыру

Облысәкімдігімен 2015 жылдың 25 тамызындабекітілгенкестегесайоблыстықбюджеттікбағдарламаәкімшіліріне (оларғақарастыұйымдардықосаалғанда), аудан, қалаларындажергіліктіжергешығужолыменҚазақстанРеспубликасының «Мемлекеттіксатыпалутуралы» Заңы, оғантәуелдіактілердіңнормаларынатүсіндірмежұмыстарыжүргізілді.

Соныменқатар, облысәкімдігімен 2016 жылдың 5 қаңтарындабекітілгенкестесінесайоблыстықбюджеттікбағдарламаәкімшіліріне, аудан, қалаларынашығужолыменҚазақстанРеспубликасының 2015 жылдың 4 желтоқсанындағыжаңа «Мемлекеттіксатыпалутуралы» Заңының, ҚазақстанРеспубликасыҚаржыминистрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығыменбекітілген «Мемлекеттіксатыпалудыжүзегеасыруережесінің», №694 бұйрығыменбекітілген «Мемлекеттіксатыпалусаласындатізілімдердіқалыптастыружәне жүргізу ережесінің» жәнеөзге де тәуелдіактілердіңнормаларытүсіндірілді.

Басқармадажүргізілгентексеру (бақылау) жәнеолардыңнәтижелері

Басқармада 2015 жылыөткізілгенмемлекеттіксатыпалуларға          ҚР ҚМ Қаржыбақылаукомитетітарапынан 1, облыстыққаржыбақылауинспекциясытарапынан 6 тексеружүргізіліпбақылауменжалпы 167 нысанжәне 39,2 млрд теңгеқамтылып, нәтижесінде конкурс қорытындысынаәсерететінбұзушылықтаранықталғанжоқ.

Басқарманыңісәрекеттерінзаңсыздептанутуралысотқа конкурс нәтижесіменкеліспеутуралыекіталапарызтүсіп, екеуі де басқарманыңпайдасынашешілген.

Жарияланған: 11.03.2016 - 09:50:10
Жаңартылған: 11.03.2016 - 09:56:50
© 2019

Ресми Интернет-ресурс

Түркістан облысының әкімдігі